W.W.W.W

We Work Within Webs

פיתוח כישורי ניהול רִשְתִיִים הוא צורך חיוני בחברות עתירות ידע, בתנאים של אי-ודאות ובמצבים מורכבים.

מהות תכנית ההשתלמות

תוכנית השתלמות זו עוסקת בפיתוח כישורי ניהול, בתוך מַאַרָגִים וקונפיגורציות רִשְתִיוֹת, ומתפרסת על פני שני מישורים עיקריים:

 • לימוד ותרגול פרקטיקות להתבוננות עצמית (Reflective/Reflexive Practices) מתוך העבודה הרב-צוותית (TEAM OF TEAMS) בארגון.

 • התבוננות בתהליכים  קבוצתיים בצוותים וביחידות השונות בארגון, תוך הבנה וניתוח הדינאמיקות המפעילות אותם. קבלת משוב והדרכה לשיפור הגמישות והפתיחות התקשורתית בארגון למען השגת מטרותיו. 

בימינו רצוי שמנהלי צוותים בחברות עתירות ידע, יפתחו יכולת התבוננות עצמית, במקביל להבנת הדינמיקות הקבוצתיות שבארגון. עליהם ליזום ולפתח את העבודה הצוותית על מנת להצליח לנהל פרויקטים עתירי משאבים אנושיים בתנאים של אי-ודאות, ובמורכבות עסקית וטכנולוגית גבוהה שהולכת וגוברת בקצב מואץ.

ארגז הכלים בהשתלמות

 1. לפתח התבוננות עצמית (reflective/reflexive practices) והבנת השפעות הגומלין בין הפרט לאחר, בין מנהלים לעובדים בכל הדרגים על מנת לשפר את ההפריה ההדדית ביניהם.

 2. לפתח יכולת ליחסים אישיים (Personalization) בהקשרים המקצועיים – על פי המודל של Edgar H. Schein:
  "Level Two Personal Relationships".

 3. העשרת המיומנויות התקשורתיות של מנהלי הארגון/הצוות, כמנוף לשינוי אצל כלל חברי הארגון.

 4. פיתוח יכולות ליצירת זרימה תקשורתית יצירתית, פורייה ותכליתית ברשתות הארגון.

 5. ניתוח ופיתוח ההבנה של תהליכים קבוצתיים לא מודעים העלולים ליצור תהליכים הרסניים בארגון.

 6. לימוד וניתוח סוגי התקשורת השונים: השתקפויות, הדהודים, חילופים (exchanges), השלכות, ועוד.

Contact us

Telephone 1: 0544247064

Telephone 2: 0522504329

weworkwithinwebs@gmail.com

 • Black Facebook Icon

© 2017 by weworkwithinwebs group

Name *

Email *

Phone

Subject

Message