W.W.W.W

We Work Within Webs

השתתפות בקבוצת ביניים אנליטית היא בעלת פוטנציאל עצום לשינוי והתפתחות במרחבי חיים מקצועיים חברתיים ואישיים

מהי קבוצת ביניים?

קבוצה ביניים פותחה לראשונה ע"י פאט דה-מארה (1990) והיא למעשה התפתחות של הקבוצה האנליטית של פוקס. היא ממוקמת במרחב הביניים שבין הקבוצה הקטנה לקבוצה הגדולה, קרובה יותר להקשר החברתי, התרבותי; למרחב הביניים שויניקוט כה היטב להגדירו בספרו 'משחק המציאות'.

לפי פאט דה-מארה קבוצת ביניים האנליטית היא חברה מאנישה (humanizing), היוצרת מרחב שבו אנו יכולים לחקור ולהיות בדיאלוג עם כוחות רחבים המעצבים את אישיותנו ואת זהותנו.

קבוצת ביניים אנליטית מורכבת ממספר משתתפים אופטימלי בין 12 ל-30 , שמאפיין קבוצות במגזרי חיים רבים, כמו: צוותי עבודה, קבוצות הדרכה, מרחבי לימוד והכשרה, גופים חברתיים ופוליטיים, ועוד.

במה מתמקדת העבודה בקבוצת ביניים אנליטית

העבודה הקבוצתית האנליטית בקבוצה ביניים מתמקדת בקשרים, בלינקים, שנוצרים בין חברי הקבוצה, בהשתקפויות של חברי הקבוצה אלה באלה בהיכל המראות שיוצרים חבריה, ברבדים השונים של תכני התקשורת שמהדהדים בקבוצה, באופני ההשתלבות של חברי הקבוצה בחברה בה הם חיים , בלא מודע החברתי שמשתקף בקומוניקציה במטריקס הקבוצתי שהולך ונרקם, ועוד. העקרונות העבודה דומים לאלה של פוקס בקבוצה הקטנה, אך מיושמים בסטינג רחב יותר ומשמעותן גדולה ועמוקה.

מה מאפיין קבוצת ביניים אנליטית

הדיאלוג המתפתח בקבוצה עם החוץ, מאפשר ארגון מחדש של הדיאלוג הפנימי של המשתתפים. היחיד לומד להכיר את עצמו באמצעות התגובות שהוא מעורר באחרים והדימוי המשודר אליו בחזרה (שיקוף). אספקטים לא מודעים של העצמי  נחשפים באמצעות האינטראקציה והדיאלוג עם האחרים. היחיד מגלה את עצמו והופך למובחן באמצעות השוואה מתמדת עם השונה והדומה בינו ובין האחרים  וגילוי חלקים לא מודעים בעצמו מתוך האינטראקציה במרקם הקבוצתי הרחב. הדיאלוג הוא תהליך טרנספורמטיבי, ההופך את מה שאינו הגיוני למובן ובעל משמעות.

מה קורה בפועל

בישראל כמעט ולא פועלות קבוצות ביניים אנליטיות בינוניות בהשוואה למדינות אירופה כמו איטליה, אנגליה, גרמניה, פורטוגל ואחרות. מרחב הביניים הזה, שהוא מרחב אישי, חברתי ואזרחי בו-זמנית, הוא מרחב שראוי לפתח אותו, בייחוד בתרבות היהודית/הישראלית שמתמקדת בקצוות, קרי: משפחתיות בקוטב אחד, ולאומיות בקוטב השני. מרחב ביניים זה חשוב לכולנו, כי שם אנחנו נמצאים, פועלים, עובדים ויוצרים, בחלקים משמעותיים ביותר של חיינו, כאזרחים שווי זכויות בחברה.

מה התמורה

עבודה בקבוצת ביניים אנליטית– בהשוואה לעבודה בקבוצה אנליטית קטנה שמהווה מרחב משפחתי/אינטימי - היא בעלת פוטנציאל עצום לשינוי והתפתחות של חבריה במרחבי חיים רבים מקצועיים/חברתיים/אישיים. זו עבודה שיוצרת מרחב לדיון והעמקה, כמו גם לחיזוק והרחבת היכולת לביטוי אישי/אינדיבידואלי/ייחודי, תוך כדי פיתוח גמישות נפשית ויכולת השתלבות בחברה העכשווית ובתרבות הרשת, שמאופיינת באי-וודאות ובשינויים מהירים.

Contact us

Telephone 1: 0544247064

Telephone 2: 0522504329

weworkwithinwebs@gmail.com

  • Black Facebook Icon

© 2017 by weworkwithinwebs group

Name *

Email *

Phone

Subject

Message